Forside
Dickens 200 år 070212
Kontakt og nyhedsbrev
Om foreningen
Du kan se frem til ..
Møde- og billedarkiv
Sommermatinéer
Medlemsblad
Selskabets charter
Romanerne
Historierne & Andet
Illustrationer
Links
London
Diverse
Foreningsvedtægter[ Udskriv ]
 
for Dickens Selskabet i Danmark

§1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er: Dickens Selskabet i Danmark. Det stiftende møde blev afholdt i Teatermuseet i København den 6. oktober 2003 på initiativ af Lise Lotte Frederiksen. På mødet fik foreningen sit officielle navn. Foreningens hjemsted er København. ................................................................................................................................................... §2 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe glæde ved læsning og diskussion af Dickens forfatterskab, liv og virke. ................................................................................................................................................... §3 Medlemmer Som medlem af foreningen kan optages enhver der støtter foreningens formål. Firma- og sponsormedlemskaber forhandles med/af bestyrelsen efter nærmere aftale. ................................................................................................................................................... §4 Kontingent Til drift af foreningen og fremme af dens formål betaler hvert medlem et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, efter forslag fra bestyrelsen. Firma- og sponsorkontingent forhandles med/af bestyrelsen. Hvis ikke skriftlig udmeldelse er formand eller kasserer i hænde senest den 31. december i et givet kalenderår hæfter medlemmet for næste års kontingent. Ved restance udsendes een rykkerskrivelse, derefter kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. .................................................................................................................................................. §5 Regnskab og revision Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskab, revideret af en af bestyrelsen godkendt regnskabskyndig person, og budget udsendes af bestyrelsen og fremlægges af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares i bank eller sparekasse. ................................................................................................................................................... §6 Generalforsamling Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år så tæt på Dickens’ fødselsdag (den 7. februar) som muligt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. Dagsorden, regnskab og budget vedlægges indkaldelsen. Forslag/emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. .................................................................................................................................................. §7 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1.Valg af dirigent og referent 2.Formandens beretning 3.Regnskab for det forløbne år, budget/kontingent for det kommende år 4.Behandling af indkomne forslag 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6.Evt. ................................................................................................................................................. §8 Stemmeret og afstemning Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer kan evt. vedr. konkrete punkter stemme via skriftlig fuldmagt. Medlemmer der er i restance med kontingent har ikke stemmeret. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling jvf. § 11. Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten og/eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. .................................................................................................................................................. §9 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og med samme varsel som den ordinære generalforsamling. ................................................................................................................................................... §10 Bestyrelsen Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der består af max 6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, genvalg kan ske. For at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er kun 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. For at være valgbar skal den foreslåede person være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling. .................................................................................................................................................. §11 Opløsning / ændring af formålsparagraf Forslag til opløsning – eller ændring af foreningens formål – kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret (evt. ved fuldmagt) og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer indkaldes til ny generalforsamling, der kan træffe beslutning ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til de fremmødtes antal. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en almennyttig forening eller organisation, valgt af bestyrelsen. ................................................................................................................................................ Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. februar 2016


Nyheder

Der er i øjeblikket ingen nyheder.